Nado’s Kiss Baton is contagious.

Nado’s Kiss Baton is contagious.